juridische waarschuwing

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeren we gebruikers over onze identificatie- en contactgegevens:

 

Naam of bedrijfsnaam: Jaume Angelats Planas

Handelsnaam: Landelijk huis Can Cirera

Maatschappelijke zetel: Carrer Torrent, 23   17852 SERINYÀ

NIF: 77914364R

Telefoon: 669226286

E-mail: cancirera@hotmail.com

 

1.- OBJECT

 

Jaume Angelats Planas namens Can Cirera casa rural en als verantwoordelijke voor de website  www.cancirera.com  , houding  Ter beschikking van de gebruikers documenteert de gevangene ons, die het gebruik van deze website regelt, waarmee we van plan zijn te voldoen aan de verplichtingen van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en om alle gebruikers te informeren over de gebruiksvoorwaarden en navigatie van de website.

 

Via deze website vergemakkelijkt Can Cirera de Serinyà de toegang tot en het gebruik van de verschillende diensten en inhoud die via deze website aan hen beschikbaar worden gesteld.

 

Iedereen die deze website bezoekt, wordt beschouwd als een gebruiker (hierna de gebruiker) en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, evenals alle andere bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

 

De gebruiker moet deze juridische kennisgeving zorgvuldig lezen, het wordt aanbevolen om deze te lezen voordat u de website bezoekt en elke keer dat u deze bezoekt, om de gewijzigde acties die de provider mogelijk heeft uitgevoerd te kennen en te begrijpen. In die zin behoudt de aanbieder zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, zonder de verplichting om gebruikers op de hoogte te stellen van de aangebrachte wijzigingen, en het volstaat om ze op deze website te publiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om periodiek toegang te krijgen tot deze voorwaarden, aangezien de meest recente van toepassing zijn, waardoor de randvoorwaarden zonder effect blijven.

 

 

 

2.- TOEGANGSVOORWAARDEN EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Deze juridische kennisgeving informeert gebruikers over de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze website, die als algemene contractvoorwaarden worden beschouwd.

 

2.1. Gratis toegang tot en gebruik van de website.

 

De dienstverlening door Can Cirera de Serinyà en op deze website is gratis voor alle gebruikers. Voor sommige diensten die door de aanbieder via deze website worden aangeboden, kan echter een bepaalde prijs worden betaald. In dit geval zal de gebruiker altijd op de hoogte worden gebracht van de bezwarende aard van bepaalde diensten, aangezien deze vooraf moeten worden gecontracteerd en die voortvloeien uit de toepassing van de eventuele voorwaarden op de website, evenals de verbruiksregels die van kracht zijn op op elk gewenst moment.

 

2.2. Gebruikersregistratie.

 

Over het algemeen vereist het aanbieden van de diensten die op deze website worden aangeboden geen voorafgaande inschrijving of registratie van gebruikers. De aanbieder kan het gebruik van sommige diensten echter afhankelijk stellen van de voltooiing van de bijbehorende gebruikersregistratie. Deze registratie wordt uitgevoerd op de wijze die uitdrukkelijk in het servicegedeelte zelf is aangegeven. De verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruiker die kan plaatsvinden als gevolg van registratie of abonnement, wordt beheerst door ons privacybeleid.

 

2.3. Waarheid van de informatie.

 

Alle informatie die door de gebruiker via deze website wordt verstrekt, moet waar zijn. Hiertoe garandeert de gebruiker de authenticiteit van de gegevens die via de ingeschakelde contactformulieren worden gecommuniceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie in Can Cirera de Serinyà permanent up-to-date te houden, zodat deze te allen tijde reageert op hun werkelijke situatie. In ieder geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen en voor eventuele schade die hij of zij zou kunnen toebrengen aan de aanbieder of aan derden.

 

2.4. minderjarigen

 

Can Cirera de Serinyà raadt het gebruik van deze website aan aan personen ouder dan 18 jaar. Om de diensten van deze website te gebruiken, moeten minderjarigen altijd de voorafgaande toestemming hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die eindverantwoordelijk zijn voor alle handelingen die worden uitgevoerd door de minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt daarmee overeen. Daarom moeten, als ze toegang krijgen tot ongepaste inhoud via internet, mechanismen (filters, sloten, enz.) op hun computers of mobiele apparaten worden geconfigureerd. ... ), waarmee de beschikbare inhoud kan worden beperkt.

 

2.5. Verplichtingen van gebruikers

 

De gebruiker stemt ermee in deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, de wet, goede zeden en goede manieren. Hiertoe zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van deze website voor ongeoorloofde of verboden doeleinden, die schadelijk zijn voor de belangen van de aanbieder, andere gebruikers en derden, of op enige manier die het normale gebruik kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of verhinderen. van computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur van de aanbieder of derden.

 

In het bijzonder, en ter indicatie, maar niet uitputtend, stemt de gebruiker ermee in om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnamen, software en, in het algemeen elk soort materiaal dat:

 • Het is in strijd met, negeert of schendt de fundamentele rechten en openbare vrijheden die zijn erkend in de Grondwet, in internationale verdragen en andere geldende regels.

 • Aanzetten tot, aanzetten tot of promoten van criminele, vernederende, lasterlijke, gewelddadige of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden en de openbare orde.

 • Aanzetten tot, aanzetten tot of promoten van discriminerende acties, houdingen of gedachten op basis van onder andere geslacht, ras, religie, overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid of toestand.

 • Het is in strijd met het recht op eer, persoonlijke of familiale privacy of het eigen imago.

 • Op enigerlei wijze de geloofwaardigheid van de kredietgever of derden schaadt.

 • Dat is expliciete reclame, bedrog of ontrouw.

 

 

 

3.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 

De inhoud van deze website is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, zonder volledige toegang tot alle inhoud, of de volledigheid, juistheid, geldigheid of actualiteit ervan te garanderen; noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een specifiek doel.

 

De aanbieder wijst elke aansprakelijkheid af voor informatie die voortvloeit uit de informatie die op onze website is gepubliceerd, op voorwaarde dat dergelijke informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde partij.

 

Deze website is beoordeeld en getest op een goede werking. De aanbieder sluit echter niet uit dat bepaalde programmeerfouten, overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden de toegang tot de website tijdelijk onmogelijk maken.

 

 

De aanbieder is, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van enige aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit:

 

 

 1. De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en defecten van elke soort inhoud die is verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan degene die is geopend via de website of de aangeboden diensten.

 

 1. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van de gebruikers.

 2. Niet-naleving van de wet, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving als gevolg van misbruik van de website. In het bijzonder, en als voorbeeld, is de kredietgever niet verantwoordelijk voor acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, ererechten, persoonlijke en gezinsprivacy en zelfbeeld. oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

 

De aanbieder garandeert niet de continue en permanente beschikbaarheid van de diensten, en is dus ontheven van elke aansprakelijkheid voor mogelijke schade veroorzaakt als gevolg van de onbeschikbaarheid van de dienst als gevolg van overmacht of fouten in de telematicanetwerken van overdracht van gegevens buiten zijn controle , of als gevolg van ontkoppelingen die zijn uitgevoerd als gevolg van werkzaamheden ter verbetering of onderhoud van computerapparatuur en -systemen. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de onderbreking, opschorting of beëindiging van de informatie of diensten. Evenzo is het niet verantwoordelijk voor eventuele missies, verlies van informatie, gegevens, configuraties, ongepaste toegang of schending van de vertrouwelijkheid die kunnen voortvloeien uit technische problemen, communicatie of menselijke omissies, veroorzaakt door derden of niet toe te schrijven aan de provider. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door computeraanvallen of veroorzaakt door virussen die computerprogramma's, communicatiesystemen of apparatuur aantasten die door de aanbieder worden gebruikt, maar door een derde zijn vervaardigd of geleverd. De aanbieder kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of toegang tot informatie en diensten weigeren, intrekken, opschorten en/of blokkeren voor die gebruikers die deze voorwaarden schenden.

 

 

De aanbieder is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

 

In ieder geval sluit de aanbieder iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van informatie en/of diensten die door derden zijn verstrekt of geleverd, anders dan die door de aanbieder worden aangeboden. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de derde partij, of deze leverancier, medewerker of een andere partij is.

 

 

4.- LINKS

 

Deze website kan links of hyperlinks bevatten waarmee gebruikers kunnen worden doorverwezen naar de inhoud van webpagina's en internetsites van derden buiten de provider. Omdat we niet altijd controle hebben over de inhoud die door derden op onze website wordt geïntroduceerd, kan Can Cirera de Serinyà  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In ieder geval verklaart de aanbieder dat hij zal overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die in strijd kan zijn met nationaal en/of internationaal recht, de goede zeden of de openbare orde, en zal overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van de link of link naar websites van derden. , en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen van de inhoud in kwestie.

 

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggenerators, commentaren, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen zelfstandig inhoud op de website van de kredietverstrekker te publiceren. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 11 en 16 LSSI-CE, wordt de aanbieder beschikbaar gesteld aan gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, en actief meegewerkt aan de intrekking of, indien nodig, het blokkeren van alle inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd zijn met het nationale of internationale recht, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud is die vatbaar is voor deze classificatie, dient u de beheerder van de website zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

 

 

 

5.- INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Deze website, inclusief maar niet beperkt tot programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan; Het gebruik van ontwerpen, logo's, teksten, foto's en/of grafische en geluidselementen is eigendom van de aanbieder of, indien niet, beschikt hij over de licenties en/of machtigingen die door zijn auteurs zijn verleend voor het legitieme gebruik ervan. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de toepasselijke regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, in het geval dat er een element is dat geen enkele licentie heeft, wordt het, zodra het is gedetecteerd, onmiddellijk verwijderd van www.cancirera .how

 

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bedoeld, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de distributie en de openbare communicatie de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk ongeoorloofd gebruik door de aanbieder zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de rechtmatige eigenaar.

 

De ontwerpen, logo's, teksten, afbeeldingen, onder andere, anders dan de aanbieder en die op deze website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele controverses die kunnen ontstaan met betrekking tot mijn SMOS. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming voor het gebruik ervan op deze website.

 

De aanbieder erkent ten gunste van zijn eigenaars de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, zonder vermelding of verschijning op de website, het bestaan van rechten of enige aansprakelijkheid van de aanbieder daarop, noch steun, sponsoring of aanbeveling door hem.

 

 

 

6.- SOCIALE NETWERKEN

 

We informeren u dat Can Cirera de Serinyà aanwezig kan zijn op verschillende sociale netwerken. De verwerking van de gegevens die gebruikers daarin opnemen - als volgers van de profielen van Can Cirera de Serinyà, of het uitvoeren van een link- of verbindingsactie via hen - valt onder dit gedeelte van deze juridische kennisgeving. Wanneer de gebruiker zich in het profiel van Can Cirera de Serinyà bevindt in de verschillende sociale netwerken waarin hij aanwezig is, zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de verschillende sociale netwerken op hem van toepassing. Can Cirera de Serinyà kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor opmerkingen die andere gebruikers van sociale netwerken op het profiel van het bedrijf kunnen plaatsen, dit alles onverminderd de mogelijke acties die Can Cirera de Serinyà kan ondernemen tegenover de eigenaren van sociale netwerken (bijvoorbeeld het aanvragen van de verwijdering van ongepaste, beledigende of inbreukmakende opmerkingen van andere gebruikers).

 

 

Can Cirera de Serinyà heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die de gebruiker in zijn profielen op sociale netwerken heeft gepubliceerd, op dezelfde manier als andere gebruikers van sociale netwerken.

 

De publicatie van deze inhoud in het profiel van Can Cirera de Serinyà op sociale netwerken is verboden, alles onverminderd de gedragsregels en gebruiksvoorwaarden van de dienst opgelegd door de eigenaren van de verschillende sociale netwerken:

 

 • Publicaties die niet voldoen aan, of impliceren, van toepassing zijnde nationale, communautaire en internationale regelgeving  het uitvoeren van illegale activiteiten of die in strijd zijn met de beginselen van goede trouw.

 • Publicaties die de fundamentele rechten en openbare vrijheden van individuen schenden, ontberen hoffelijkheid op internet, respect of goede naam.

Evenzo behoudt Can Cirera de Serinyà zich het recht voor om inhoud die als ongepast wordt beschouwd, van de website of van sociale netwerken te verwijderen.

 

7.- GEGEVENSBESCHERMING

 

De aanbieder kan persoonlijke gegevens van de gebruiker verkrijgen via contactformulieren, registratieformulieren of andere soortgelijke middelen. U kunt meer informatie krijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in ons privacybeleid, of door contact op te nemen met de provider via de contactgegevens in deze juridische kennisgeving en via de contactformulieren die, indien ja, voor dit doel zijn ingeschakeld.

 

 

8.- KOEKJES

 

Deze website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden. Om meer te weten te komen over wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

 

 

9.- GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

 

Als een van de voorwaarden van deze juridische kennisgeving nietig of ongeldig wordt verklaard door een definitieve beslissing van een bevoegde autoriteit, blijven de overige voorwaarden van kracht, onverminderd deze ongeldigverklaring.

 

 

10.- Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Voor de beslechting van geschillen of kwesties met betrekking tot deze voorwaarden, is de Spaanse wetgeving van toepassing, die bevoegd is voor de kennis van de conflicten die kunnen ontstaan bij de interpretatie en toepassing van deze voorwaarden van de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de aanbieder of van de gebruiker, naar keuze van de laatste.